KİMYA DERSİ SORULARI

 

TEMEL KİMYA

-SORULAR-

1)      Madde nedir?

2)      Erime noktası ve kaynama noktası nedir?

3)      Bileşik ve karışım arasındaki farklar nelerdir?

4)      Aşağıda formülü verilen bileşiklerin isimleri nedir?

NaCl                   KOH                  MgSO4                  CaCO3                  N2O3

 

5)     42 kütle numaralı Y atomu  2040X ile izotoptur olduğuna göreY’nin kaç nötronu bulunur?

6)      29Cu elementinin elektron dizilişini yaparak periyodik cetveldeki yerini belirtiniz.

7)      Metalik ve ametalik özellikler nelerdir?

8)      24 gr C atomu             (   C:12   )

a) Kaç moldür?

b) Kaç tane C atomu içerir?

9)   49 gr H2SO4 molekülünde      (   H:1     S:32     O:16   )

a)      Kaç mol hidrojen atomu bulunur?

b)      Kaç gr oksijen atomu bulunur?

10) Fe2O3 bileşiğindeki atomlar arasındaki sabit oran nedir?

11) SO2  ve  SO3 bileşiklerinde aynı miktar oksijen atomu ile birleşen kükürt atomu arasındaki oran nedir?

12) 3,01.1023 tane NH3 gazı NŞA kaç litre hacim kaplar?

13) Aşağıdaki kimyasal tepkimeleri denkleştiriniz.

a)   KCl   +   O2                       KClO3

b)   C5H10  +   O2                     CO2   +   H2O

14)Yükseltgenme ve indirgenme nedir?

15) Fe+2  +   (MnO4)-                        Fe+3   +   Mn+2  tepkimesini asidik ve bazik ortamda denkleştiriniz.

16) Endotermik ve ekzotermik reaksiyon nedir?

17) Kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 380 mmHg’dır,gazın sıcaklığı sabit tutularak hacmi ¼’üne

düşürülürse son basınç kaç atm olur?

18) Mutlak sıcaklık nedir?

19) Bir gazın oda sıcaklığındaki hacmi 100 mlt’dir,bu gaz 00C ye soğutulursa hacmi sabit basınç altında ne olur?

20) 270C de basıncı 720 mmHg olan gazın hacmi sabit tutulup sıcaklığı 1270C ye çıkarılırsa basıncı kaç atm olur?

21) 3,2gr CH4’ın 30cm3 hacim kapladığı şartlarda 3,2gr He kaç cm3 hacim kaplar?

22) NŞA 2 mol gazın sıcaklığı 1270C ye çıkarılır hacmi yarıya düşürülürse basıncı kaç atm olur?

23) İdeal olduğu kabul edilen bir gazın 3 molü 00C de 5 atm basınç yapıyor,bu gazın hacmi nedir?

24) Bir kapta bulunan 2 mol H2 ve 3 mol O2’in toplam basıncı 10 atm olduğuna göre her bir gazın yaptığı basıncı bulunuz.

25) Çözelti nedir?

26) Doymuş,doymamış ve aşırı doymuş çözelti nedir?

27) Ağırlıkça %20 lik 400 gr KCl çözeltisinde kaç gr madde çözünmüştür?

28) 150 gr NaOH ve 650 gr su ile hazırlanan çözelti % kaçlıktır?

29) 500 mlt çözelti içinde 4 gr NaOH çözünmüştür,bu çözeltinin molaritesi nedir?

30) 0,2 N 100 mlt H2SO4 çözeltisi d=1,84 gr/mlt olan %98 lik H2SO4 ten nasıl hazırlanır?

31) Asit nedir? Turnusol kağıdının rengini nasıl değiştirir?

32) Baz nedir? T urnusol kağıdının rengini nasıl değiştirir?

33) Aşağıda pH ve pOH ları verilen çözeltilerin asidik mi,bazik mi olduğunu belirtiniz

a) pH=11              b) pH=5               c) pOH=13               d) pOH=4

34) Nötürleşme nedir?

35) 0,2 M HCl’in 250 mlt’si 400 mlt NaOH ile tam olarak nötürleştiğine göre NaOH’in molaritesi nedir?

36) Fizyon ve füzyon nedir?

37) 89227Ac atomu 3 alfa,2 proton,2 nötron ışıması yaptığında hangi element oluşur?

38) Yarı ömrü 5 yıl olan radyoaktif bir X atomunun 160 gr’lık miktarından 155 gr’ının bozunması için geçen süre kaç yıldır?

39) Saf madde,elemet,atom,bileşik ve karışımın tanımını yapınız.

40) Süspansiyon ve emilsiyonun tanımını yaparak örnek veriniz.

41) Molar oluşum ısısı nedir?

42) XY2 bileşiğinin molar oluşum ısısı -94 kkal’dir.8,8gr XY2 elementlerinden oluşurken18,8 kkal ısı açığa çıktığına göre X’in atom kütlesi nedir?     (   Y:16   )

43) Tepkime hızını etkileyen faktörler nelerdir?

44) Tek basamakta oluştuğu bilinen bir kimyasal tepkimenin oluştuğu kabın hacmi 4 katına çıkarıldığında tepkimenin hızı 1/64 üne indiğine göre tepkimenin derecesi kaçtır?

45) I.Eşik enerjisi

      II.Tepkime mekanizması

      III.Tepkime entalpisi değerlerinden hangileri katalizörden etkilenmez?

46) Dengeye katalizörün etkisi nasıldır?

47) 4X  +  2Y  +  Z                       2T  +  2R     tepkinesi için 1lt’lik kaba 2mol X ,1 mol Y,4mol Z alınarak tepkime başlatılıyor.Tepkime 1000C’de dengeye ulaştığında ortamda 0,4 mol T bulunduğu belirlendiğine göre bu tepkimenin 1000C’deki denge sabiti nedir?

48) Çözünürlüğe ortak iyonun etkisi nasıldır?

49) XY2 tuzunun 200C’deki çözünürlüğü 1.10-3 M olduğuna göre bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı(Kç)nedir?

50) 0.1 M KNO3 ve 0,05 M Ca(NO3)2’nin eşit hacimli sulu çözeltileri karıştırıldığında (NO3)- iyonu derişimi ne olur?

 


 

ORGANİK KİMYA DERSİ SORU BANKASI


1. Organik ve anorganik bileşikler arsındaki farklar nelerdir? Yazınız.
2. Organik bir bileşikte, karbon ve oksijen nasıl aranır? Yazınız
3. Bir bileşiğin molekül ve yapı formülünü belirlemek için hangi basamaklar izlenmelidir? Yazınız.
4. Bir maddenin organik olup olmadığını nasıl belirlersiniz? Belirtiniz.
5. Kovalent bağ, iyonik bağ ve kimyasal bağı tanımlayınız.
6. Ebüliyoskopi ve kriyoskopi kavramlarının sözcük anlamlarını açıklayarak, bu denemelerin hangi amaçla kullanıldığını belirtiniz.
7. sp3 hibrit orbitalinin özelliklerini anlatınız.
8. sp2 hibrit orbitalinin özelliklerini anlatınız.
9. sp2 hibrit orbitalinin özelliklerini anlatınız.
10. Bir organik maddenin 0,15 gramı yakıldığı zaman 0,44 gram CO2 gazı ve 0,27 gram H2O meydana geliyor.(C=12, H=1,O=16)
a) Bileşikte bulunan elementlerin kütleleri nedir?
b) Bileşiğin basit formülünü bulunuz.
11. Karbon ve hidrojenden meydana gelen bir organik bileşikte C ve H sayısı eşittir. Bu organik bileşiğin 0,1 molü tamamen yandığında 0,2 mol CO2 oluşmaktadır. Organik maddenin formülü nedir?
12. Bir organik maddenin 0,2 molü 36 gramdır. 0,2 molü tamamen yakıldığında 1,2 mol H2O ve 52,8 gramCO2 oluşmuştur. Bileşiğin formülünü bulunuz.
13. C, H ve O ‘den oluşan bir organik bileşiğin 3 gramında 1,2 g C, 0,2 g H bulunuyor. Bileşiğin kaba (basit) formülünü bulunuz.
14. Molekül ağırlığı 180 olan bir bileşiğin basit formülü CH2O ‘dur. Bu bileşiğin molekül formülü nedir?
15. Karbon ve hidrojen içeren bir bileşiğin yedide biri karbon olduğuna göre basit formül nedir?
16. Bir organik bileşiğin 3 gramı yakıldığında 0,2 mol CO2ile 0,3 mol su oluşuyor. Bileşiğin basit formülü nedir?
17. Bir organik bileşiğin 4,6 g yakıldığında 0,2 mol CO2 ile 0,3 mol su oluşuyor. Buna göre bileşiğin basit formülü nedir?
18. Genel formülü CnH2n+2O olan bileşiğin 0,2 molünün yakılmasıyla oluşan su 0,8 moldür. Buna göre bileşiğin molekül formülü nedir?
19. Karbon ve hidrojen içeren bir bileşiğin 1/6 ‘sı hidrojen olduğuna göre basit formülü nedir?
20. Kütlece % 92,3 karbon ve geri kalan kısmı hidrojen olan bileşiğin, basit formülü nedir?
21. Doğada organik bileşiklerin çeşitliliği neden anorganik maddelerin çeşitliliğinden çok fazladır?
22. Aşağıdaki terimleri açıklayınız
a) Orbital:
b) Pauli Prensibi:
c) Hund Prensibi:
d) Hibritleşme:
e) Pi bağı:
f) Sigma Bağı:
g) Basit formül:
h) Molekül formülü:
i) Yapı formülü:

23. C4H6 ve C4H8 gazları karışımının 50 lt si yeterince H2 ile tepkimeye sokulduğunda 70 lt H2 harcanıyor. Buna göre karışımdaki C4H8 in hacimce yüzdesi kaçtır?
24. 32 g kalsiyum karbür CaC2 den elde edilen asetileni etana dönüştürmek için gereken hidrojenin N.K.A. hacmi kaç litredir? (Ca: 40)
25. Bir hidrokarbonun 0,3 molü yandığında 27 g H2O oluşuyor. Bu hidrokarbonun Wurtz Sentezi ile saf olarak elde etmek için hangi alkil halojenür kullanılmalıdır?
26. Bir doymuş hidrokarbonun 0,2 molünün tam yanmasından bir mol su buharı oluştuğuna göre hidrokarbonun formülü nedir?
27. Doymuş bir hidrokarbonun N.K.A. 1,12 lt nin yanmasından 6,6 g CO2 oluşuyor. Buna göre bileşiğin formülü nedir? (C=12, O=16)
28. Bir alkanın 2 litresini tam olarak yakmak için 80 litre hava gerekiyor. Buna göre bileşiğin formülü nedir?
29. Bir aklenin 0,1 molü yandığında N.K.A. 4,48 litre CO2 oluşuyor. Aklenin formülü nedir?
30. Bir aklenin 0,05 molünü yakmak için gereken oksijen N.K.A. hacmi 3,36 litre olduğuna göre, aklenin formülü nedir?
31. Bir organik bileşiğin 6 gramı yakıldığında 8,8gram CO2 ile 3,6gram H2O oluşuyor.Bileşiğin basit formülü nedir?
32. 0,5molü tam yandığında 88 gramCO2 ve 2,5gram H2O veren organik bileşiğin formülü nedir?
33. CH3-CH-CH2-CH3 bileşiğinin , IUPAC sistemine göre ,adı nedir?

CH3
34.İsmi verilen alkanın yapı formülünü yazınız. 2-brom-3,4-dimetilpentan
35. 2-brompropan ile sodyumun tepkimesinden hangi alkan elde edilir.
36. 2,2,3,3-tetrametilbütanı würtz sentezi ile elde ediniz.
37. Grignard bileşiği kullanarak etanın elde ediliş tepkimesini yazınız.
38.Propan ve pentan gazlarından oluşmuş 3litrelik karışımı yakmak için aynı şartlarda 105 litre hava gerekmektedir.Karışımdaki her bir gazın hacmi kaç litredir?
39. CH3-C=CH-CH2-CH-CH3 bileşiğini adlandırınız.

CH3 CH3
40. 2-pentenin geometrik izomerlerinin yapı formüllerini yazınız.
41. CH4 ve C2H4 gazları karışımının 1 molünü tam olarak yakmak için 2,6 mol O2 gazı gerekiyor.Karışımdaki CH4 kaç moldür?
42. C2H4 ve C3H4 gazları karışımın 10 litresi aynı koşullarda 16 litre H2 ile doyurulduğuna göre başlangıç karışımında C3H4 in hacimce yüzdesi nedir?
43. CaC2 + 2H2 Ca(OH)2 + C2H2 tepkimesi ile asetilen elde ediliyor.Buna göre 6,4gram CaC2 den elde edilen C2H2 gazını yakmak için gereken oksijen gazının NK daki hacmi nedir? (CaC2 :64 g/mol)
44. H3C-CH-CH3 verilen alkolü IUPAC sistemine göre adlandırınız.

OH
45. Etil fenil eterin formülünü yazınız.
46. 6gram n-propil alkolün yeteri kadar sodyum ile tepkimeye girmesinden NK da kaç litre H2 gazı oluşur? (C3H7OH :60 g/mol)
47. Kütlece %80 saflıkta 39,5 gram kalsiyum asetatın ısıtılması ile kaç gram aseton elde edilir? (CH3COO)2Ca :158g/mol , CH3COCH3 : 60g/mol
48. CH3-CH-CH2-CH2-COOH bileşiğini adlandırınız.

OH
49. p-nitrobenzoik asitin formülünü yazınız.
50. Salisik asit ile asetik asitten yararlanarak aspirin (asetilsalisilik asit) elde ediniz.
51. Etil benzoat’ın formülünü yazınız.
52. Beyaz sabun nedir?Elde ediliş denklemini yazınız.
53. Margarin nedir?Elde ediliş denklemini yazınız.
54. Tolüen’den trinitrotolüen (TNT) elde ediniz.
55. Nitrobenzen’den anilin elde ediniz.
 

 


 

 BİYOKİMYA VE UYGULAMA

1. Bir hücrenin dıştan içe doğru kısımları nelerdir?
2. Hücre zarının yapısı hangi moleküllerden oluşur?
3. Hücre zarının görevleri nelerdir?
4. Sitoplazma içinde bulunan organeller nelerdir?
5. Bir DNA nükleotidi nelerden oluşur?
6. DNA’nın görevleri nelerdir?
7. DNA ile RNA arasındaki farklar nelerdir?
8. Bir DNA molekülünde toplam 4200 nükleotid bulunmaktadır.Bunlardan 800 tanesi sitozin olduğuna göre adeninli nükleotid sayısı nedir?
9. Mitoz ve mayoz bölünme sonunda kaçar hücre meydana gelir?
10. Mitoz ve mayoz bölünme sonunda kromozom sayıları nasıl değişir?
11. Bir canlının sperm hücrelerinde 16 kromozom varsa; akyuvar hücrelerinde kaç kromozom ve kromatit bulunur?
12. Kjeldahl metodu ile yapılan tayinde, protein parçalanması neticesinde kayıpsız olarak 10 gram amonyak ele geçmiştir.Proteinin ve azotun miktarı nedir? (Protein molekülünün %16’sı azottur.)
13. Yağların oluşum denklemini yazınız.
14. Yağların vücut içindeki görevleri nelerdir?
15. Yağların sindirimi, sindirim borusunun neresinde gerçekleşir? Sindirimde hangi enzimler rol oynar?
16. Kanda kolesterol hangi durumlarda artar ve azalır?
17. Organik besinlerin hangisi enerji verici olarak en son olarak kullanılır?
18. Aşağıda verilen vitaminlerin karşısına önledikleri hastalıkları yazınız.
A vitamini
B vitamini
C vitamini
D vitamini
E vitamini
K vitamini
19. Vitaminler kaç gruba ayrılır? Bu grupları yazınız.
20. C vitamininin görevleri nelerdir?
21. Kalsiyum eksikliğinde görülen hastalıklar nelerdir?
22. Sodyum ve potasyum iyonlarının vücut sıvılarındaki yoğunluklarının niçin gereklidir?
23. Florun, vücutta azlığı ve fazlalığında ortaya çıkan rahatsızlıklar nelerdir?
24. Su çeşitleri nelerdir?
25. Suyun görevleri nelerdir?
26. İçme sularının özellikleri nelerdir?
27. Suların temizlenmesinde kullanılan yöntemler nelerdir?
28. Proteinlerin yapı taşları nelerdir?
29. Bir amino asidin açık formülü nasıl gösterilir?
30. Proteinlerin organizmadaki görevleri nelerdir?
31. Proteinlerin ince bağırsaktaki sindirimini tepkime denklemi ile gösteriniz.
32. Karbonhidratlar kaç grupta incelenir?Bu grupları yazınız.
33. Önemli polisakkaritleri yazınız.
34. İnvert şeker nasıl elde edilir? Polarize ışığı niçin sola çevirir?
35. Doymuş yağ ve doymamış yağ asitlerini açıklayıp birer örnek veriniz.
36. Hücre içi ve hücre dışı sıvılarının(vücut sıvılarının) nötr durumunu kaybetmemesini sağlayan denetim mekanizmaları nelerdir?
37. Vücutta asit oluşturan mineraller ve baz oluşturan mineraller nelerdir?
38. Demirin vücuttaki görevleri nelerdir?
39. İyot eksikliğine bağlı olarak hangi hastalık oluşur?
40. Enzim neye denir?
41. Enzimler kaç kısımdan meydana gelir?
42. Farklı sıcaklık dereceleri enzimlerin çalışmasını nasıl etkiler?
43. Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir?
44. Aktivatör madde ve inhibitör madde reimlerini açıklayınız.
45. Hormon neye denir?
46. İnsanların endokrin sistemini meydana getiren başlıca iç salgı bezleri nelerdir?
47. İnsülin ve glukagon hormonları hangi salgı bezinden salgılanır?
48. Akromegali nedir? Hangi hormonun fazla salgılanması sonucu oluşur?
49. Tiroid bezi hangi hormonları üretir?
50. Asit ve baz yanıklarında neler yapılmalıdır?
 


ANALİTİK NİTEL KİMYA DERSİ SORU BANKASI

 

1) Nitel analiz nedir? Tanımlayınız.

 

2) Çözünürlük nedir?

 

3) 400 gr su içinde 11,7 gr NaCI çözülüyor. Çözeltinin molalitesi nedir? (NaCI:58,5)

 

4) Çözünürlüğe etki eden faktörleri yazınız.?

 

5) 500 gr %30 luk NaOH çözeltisi nasıl hazırlanır?

 

6) 500 ml ağırlıkca %10 luk HCI çözeltisi yoğunluğu 1,19 gr\cm3 olan %37 lik derişik HCI den nasıl hazırlanır?

 

7) 0,2 M 300 ml HCI çözeltisini 0,7 M HCI çözeltisi yapmak için ne yapılmalıdır?

 

8) 200ml 1M HCI çözeltisini 0,4 M lık çözelti haline getirmek için ne kadar saf su eklenmelidir?

 

9) 300 ml 2M NaOH çözeltisini 1,5 M’lık çözelti haline getirebilmek için 0,1 M lık NaOH çözeltisinden kaç ml eklenmelidir?

 

10) 50 ml 0,2 M KI çözeltisi ile 200 ml 0,1 M KI çözeltisi karıştırılıyor,çözeltiye 150 ml su ilave ediliyor. Son derişim kaç Molar olur?

 

11) 250 gr %2 lik şeker çözeltisi ile 700 gr %5 lik şeker çözeltisi karıştırılıyor ve çözeltiye 50 gr şeker ileve ediliyor. Son derişim % kaçtır?

 

12) %98 lik H2SO4 ‘in yoğunluğu 1,84gr\ml olduğuna göre molar derişimi kaçtır? (mA:98)

13) 200 ml 2,5 M NaBr çözeltisi ile 300 ml 1 M MgBr2 çözeltilesi karıştırılıyor.Çözeltideki her bir iyonun derişimi kaç molardır?

14)25 ml 0,6M KI , 15 ml 0,3 M CaI2 ve 10 ml 0,1 M AlI3 çözeltileri karıştırılıyor. Oluşan karışımda [I-] iyonun derişimi kaç molardır?

15) Yoğunluğu 1,84 gr\cm3  %98 lik H2SO4 den 0,36 N 300 ml lik çözelti nasıl hazırlanır?(MA:98)

16) 24 ml 0,25 N KOH çözeltisi ile reaksiyona girmesi için kaç mI 0,3 N HNO3 gerekir?

17)Molalite nedir? Açıklayınız.

18) Sistemetik katyon analizlerinde grub 1,2,3 katyonlarını yazınız.

19) 200 ml 0,5M Ca(OH)2 çözeltisini  nötürleştirmek için 500 ml HCI çözeltisi gerektiğine göre HCI in molar derişimi nedir.?

20) %80 lik bir litre alkol-su çözeltisi nasıl hazırlanır?

21) Kütlece % 10 luk ve % 20 lik Ca(NO3)2 çözeltilerinden kaçar gram karıştırıldığında

%17,5 luk 500gr Ca(NO3)2 çözeltisi elde edilir?

22)Hacimce %15 lik 400 ml alkol-su çözeltisine kaç gr alkol eklendiğinde çözeltinin derişimi hacimce %20 lik olur?

23) 30 ml amonyak ve 150 ml su kullanılarak hazırlanan çözelti %? dır.

24) Kütlece &10 luk 500 gr NaCI çözeltisine 300gr su eklendiğinde oluşan yeni çözelti %?dır,

25) Bir Cu-Zn alaşımı olan pirinç içerisinde çinkonun kütlece yüzdesi %40 dır.250 gram pirinçdeki bakır ve çinko miktarlarını bulunuz?

26)Nötürleşme,redoks,yükseltgen ve indirgen terimlerini açıklayınız.

27) 200ml 0,5 M Ca(OH)2  çözeltisini nötürleştirmek için 500 ml HCI çözeltisi gerektiğine göre HCI in Maolar derişimi kaçtır?

28) 8 gr NaOH suda çözünerek 100 ml çözelti hazırlanıyor,bunu nötürleştirmek için 0,1 N H2SO4 çözeltisinden kaç ml gerekir?

29) 0,2 M 300 ml KCI çözeltisindeki CI- iyonlarının tamamını AgCI halinde çöktürmek için 0,3 M lık AgNO3 çözeltisinde kaç ml kullanılmalıdır?

30) 0,4 M 100 ml Pb(NO3)2 çözeltisi ile 0,2 M 400 ml NaCI çözeltileri karıştırıldığında kaç gr PbCI2 çöker?

31) KMnO4- +H2SO4 +H2S  ======è  K2SO4 +MnSO4 +H2O + So  redoks tepkimesini dekleştiriniz?

32) I- + H2SO4 ====è I2 +SO2 tepkimesini asidik ortamda denkleştiriniz.

33) Al + NO3- =====è AI(OH)4- +NH3 tepkimesini bazik ortamda dekleştiriniz.

34) Konjuge asit- baz çifti nedir?

35) 0,07 M HCI çözeltisinin PH  ve pOH  kaçtır?

36) 0,00045 M NaOH çözeltisini PH  kaçtır?

37) 0,02 M 200 ml Ba(OH)2 ile 0,1 M 100 ml HCI çözeltileri karıştırılıyor. Son çözeltinin P ve POH  kaçtır?

38) OH- derişimi 4.10-2 M olan çözeltinin PH kaçtır?

39) H+ iyonu derişimi 1.10-4 M olan çözeltinin pOH  kaçtır?

40) 0,2 M CH3COOH  çözeltisinin PH kaçtır? (Ka:1,85.10-5)

41) Tampon çözelti nedir?

42) Tepkime hızına etki eden faktörler nelerdir?

43)Kimyasal denge nedir? Açıklayınız.

44)Çarpışma teorisini açıklayınız.

45)Kimyasal dengeye etki eden faktörler nelerdir?

46) 1 lt sinde 0,5 mol CH3COOH ve 0,5 mol CH3COONa  içeren çözeltinin PH kaçtır?(Ka=2.10-5)

47)Aşağıda verilen tepkimenin denge sabitini (Kd) bulunuz?

       3Fe(k) +4H2O(g) <===è  Fe3O4(k) + 4H2(g)

48)Aktivasyon nerjisi nedir?Açıklayınız.

49)Belli bir sıcaklıkta 1 mol PCI5 ile başlayan tepkime dengeye ulaştığında 0,7 mol CI2 gazı bulunuyor. Kabın hacmi 1 lt olduğuna göre Kd  nedir?

          PCI5(g)  ß==è   PCI+ CI2(g)

50) PbBrün çözünürlük çarpımı 32.10-6 dır. Buna göre aynı sıcaklıkta PbBr2 ün çözünürlüğü kaç M dır?