DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SORULARI

 

9.SINIFLAR

  

 1. İnsan nasıl üstün bir varlık olur? Açıklayın.
 2. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemini yazın.
 3. Temizlik olmadan ibadetlerimiz kabul olur mu? Örnek vererek açıklayın.
 4. Din insana “akıllı” olmayı nasıl öğretir?
 5. “Gusül” abdestinin nasıl alındığını yazın.
 6. Beden temizliğimiz için yapmamız gereken beş özelliği yazın.
 7. Haram” ne demektir? Bir örnek verin.
 8.  “Sünnet” ne demektir? Bir örnek verin.
 9.  “Abdest”in nasıl alındığını yazın.
 10. Din insanlık için neden gereklidir? Açıklayın.
 11. Dinimiz için temizliğin önemini yazın.
 12. Din insana “sözünde durmayı” nasıl öğretir?
 13. Niçin ibadet ediyoruz? Açıklayın.
 14. Ruh temizliğimiz için yapmamız gereken beş özelliği yazın.
 15. “Farz” ne demektir? Bir örnek verin.
 16.  “Mekruh” ne demektir? Bir örnek verin.
 17. “Teyemmüm” abdestinin nasıl alındığını yazın.
 18.  “Gusül” abdestinin nasıl alındığını yazın.
 19. Yüce Allah’ın, yapmamızı istediği işleri yapmaya ……………….  denir.
 20. ……………….   ……………….   aleyhim veled-dâllîn. Ayeti ………………. Suresinde geçer.
 21. Allah ………………., temiz olanları sever.” Hadis-i Şerif
 22. Kur’an               yılında Hz.                          indirilmeye başlanmıştır ve hepsi    yılda tamamlanmıştır.
 23. Her şeyin yaratıcısının bir olduğunu, Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını ifade eden dine           “                         ” dini denir.
 24. Kur’an,                                    döneminde yazılmıştır.
 25.  Temiz su bulamayan kişi ……………….  alır.
 26. Gusül abdesti alması gereken bir kişinin banyo etmesi ……………….
 27. İyyâke ………………. ve iyyâke  ……………….  Ayeti ………………. Suresinde geçer.
 28.                           Peygamberimizin meşhur lakabıdır.
 29. Hz. Hasan ve                Peygamberimizin                                 .
 30. İslam Dini “T        ” dinidir.
 31. İlk vahiy Peygamberimiz              yaşındayken,                                     vasıtasıyla gelmiştir.
 32. Kur’an,                                      döneminde iki kapak arasına alınmıştır.
 33.                           Peygamberimizin annesinin;                 babasının ismidir.
 34. Hz. Hasan ve                Hz. Fatıma’nın                            .
 35. Kur’an’ın ilk suresi                            suresidir.
 36. Kur’an’ın en kısa suresi                            suresidir.
 37. Kur’an,                           Dönemi’nde iki kapak arasına alınmıştır.
 38. Kur’an’ın en kısa suresi                            suresidir.
 39. Kur’an’ın en son suresi                            suresidir.
 40. Kur’an,                          döneminde yazılmıştır.
 41. Peygamber Efendimiz niçin okuma-yazmaya önem vermiştir?
 42. Kur’an nasıl indirilmiştir?
 43. Peygamber Efendimizin vefat tarih ve yerini yazın.
 44. Aşağıdaki kavramların ne olduklarını birer cümleyle açıklayın.

Þ    Farz:

Þ    Mekruh:

Þ    Müşrik:

Þ    Vahiy Katipleri:

Þ    622:

Þ    Sünnet:

Þ    Haram:

Þ    Sahabe:

Þ    Cahiliye devri:

Þ    Tefsîr:

Þ    Âyet :

Þ    Sahâbe:

Þ    Meâl:

Þ    Sûre:

Þ    Vahiy Kâtipleri:

 1. Ehl-i Beyt (Peygamberimizin aile çevresi)’ten ilk  iki kişinin adını yazın.
 2.  “Teyemmüm” abdestinin nasıl alındığını yazın.
 3. “Abdest”in nasıl alındığını yazın?
 4. Kur’an, niçin (Tevrat, Zebur ve İncil gibi) insanlar tarafından değiştirilememiştir?
 5. Hz. Fatıma kimdir?
 6. Peygamber Efendimizin doğum tarih ve yerini yazın.
 7. İlk Müslümanlardan iki kişinin adını yazın.
 8. “Gusül” abdestinin nasıl alındığını yazın.
 9. Peygamberimizin peygamberliğini yakınlarına bakarak nasıl anlarız?
 10. “Sünnet” nedir? “Sünnet”e bir örnek verin.
 11.  “Haram” nedir? “Haram”a bir örnek verin.
 12. “Gusül abdesti”nin nasıl alındığını yazın.
 13. Temiz su bulunmadığı zaman, kimler teyemmüm abdestini almak zorundadır?
 14. Peygamberimizle ilgili aşağıda verilenlerin karşılarını uygun bir şekilde doldurun.

Peygamberimizin;

Vefat tarihi ve yeri        :

İlk vahyi alış tarihi        :

Babası                         :

Süt Annes                    :

Hicret yeri                   :

Yaşı                            :

Doğum tarihi ve yeri     :

Hicret tarihi                  :

Annesi                         :

Dedesi                         :

Lakabı                         :

En yakın arkadaşı        :

 1. “Farz” nedir? “Farz”a bir örnek verin.
 2.  “Mekruh” nedir? “Mekruh”a bir örnek verin.
 3.  “Namaz abdesti”nin nasıl alındığını yazın.
 4.  “Teyemmüm abdesti”nin nasıl alındığını yazın.
 5. Kur’an’ın tarihi gelişimi hakkında bilgi verin.

 

10.SINIFLAR

 1. Allah’ın varlığını bir örnekle ıspatlayın.
 2. Allah’ın yaratmasını anlatın.
 3. İnsan, niçin her an gözetilmektedir?
 4. Dua ile ilgili bir ayet yazın.
 5.  İbadetlerin insan ruhu üzerindeki etkisini kısaca açıklayın.
 6. İnsanı “arındıran, farkına vardıran ve kurtuluşa” götüren en önemli davranış hangisidir? Niçin?
 7. Allah’ın yaşatmasını anlatın.
 8. İnsanın her an gözetildiğini nasıl anlarsınız?
 9. Tevekkül”e bir örnek yazın.
 10. İbadetle ilgili bir ayet yazın.
 11. Kur’an, nasıl indirilmiştir? 
 12. Aşağıdaki kavramları birer cümleyle açıklayın.

Þ    Muhyî          :

Þ    Basîr            :

Þ    Hadîs           :

Þ    İbadet          :

Þ    Ayet             :

Þ    Hayy            :

Þ    Rakîb           :

Þ    Tevekkül      :

Þ    Sure             :

Þ    Sünnet :

Þ    Kader          :

Þ    Vahiy           :

Þ    Haram          :

Þ    Suhuf           :

Þ    İslam            :

Þ    Mekruh:

Þ    Farz :

Þ    Kitap           :

Þ    İbadet          :

 

 1. “İslam” kavramı ne demektir? Tanımdan yola çıkarak Allah’ın kaç din gönderdiğini açıklayın.
 2. Peygamberlerin önemli özelliklerinden beş (5) tanesini anlamlarıyla beraber yazın.
 3. Allah’ın varlığını bir örnekle ıspatlayın.
 4. “Farz, sünnet, haram ve mekruh”a birer örnek verin.
 5. (---) Hayrihi ve şerrihi minellâhi                       vel                                                                         . Eşhedü ……………………………………… ve eşhedü .......………………………………….
 6.                 ,                  ve                 sonradan insanlar tarafından değiştirildiklerinden bir Müslüman bunların                  inanmalıdır.
 7. Bir fiili                  ve                  yapıyorsak sorumlu değiliz.
 8. “Âmentü                  ve                  ve                  ve                   vel                                     (---)
 9. Eşhedü ……………………………………… ve eşhedü .......………………………………
 10. Kaderde olmayan bir şey                   .
 11. Bir işin günah olabilmesi için                  olması gerekir.
 12. Bir fiili                  ve                  yapıyorsak sorumluyuz.
 13. Şeytan bir melek değildi; çünkü Melekler                  ; Şeytan ise                  yaratılmıştır.
 14. Âmentü’nün anlamını yazın.
 15. Ahirete imanın şahsi hayatımıza verdiği faydaları açıklayarak yazın
 16. “Kutsal Kitaplar”a nasıl inanacağız? Niçin?
 17. Çalışmalarımızı (her hal ve hareketimizi) ibadete çevirebilmemizin şartı nedir? Açıklayın.
 18. Ahiretin varlığını bir örnekle ıspatlayın.
 19. Meleklerin önemli özelliklerini sonuçlarıyla beraber yazın.
 20. Peygamberlerin önemli özelliklerinden beş tanesini anlamlarıyla beraber yazın.
 21. “Ebedilik arzusu” delilinden yola çıkarak ahiretin varlığını ıspatlayın.
 22. Bütün işleri yaratan Allah ise, hangi durumlarda sorumlu olur, hangi durumlarda sorumlu olmayız? Bir örnekle açıklayın.
 23. Ana-baba hakkıyla ilgili bir ayet yazın.
 24. Amentü’yü anlamıyla beraber yazın.
 25. Kitaplara nasıl inanacağız? Niçin?
 26. Şeytan hangi varlık grubundandır? İki gerekçeyle açıklayın.
 27. Allah’ın bizim yapacağımız işleri bilmesi, üzerimizdeki sorumluluğu kaldırır mı? Niçin?
 28. Akraba, komşu… hakkıyla ilgili bir ayet yazın.
 29.  “Bahar mevsimi” delilinden yola çıkarak ahiretin varlığını ıspatlayın.
 1. İslam kavramı hangi anlamı ifade eder?
 2. Büyük kitapların hangi peygamberlere verildiğini yazınız
 3. Peygamberlerin 3 görevini yazınız.
 4. Peygamberlerin üstün özelliklerini yazınız.(vacip sıfatları)
 5. Kişi ve toplum açısından ahiret inancının faydalarını yazınız.
 6. Kader inancının doğru anlaşılması insana hangi faydaları sağlar?
 7. “Ameller niyetlere göredir” hadisini açıklayınız.
 8. İbadetin inanca ne katkısı olabilir? Açıklayınız.
 9. Zekât ibadetinin faydalarını yazınız.
 10. Kendilerine kitap verilenlerin-açık delilleri görmelerine rağmen-ayrılığa düşmelerinin sebebi nedir?
 11. İslam dinine inananlara “Allah’a teslim olanlar anlamında”ne denir?
 12. Temel ilkeler aynı olmasına rağmen ibadet ve insan ilişkilerinde meydana gelen değişikliğin sebebi nedir?
 13. Bütün ilahi dinlerde aynı olan temel ilke hangisidir?
 14. İman esaslarının temelini oluşturan inanç hangisidir?
 15. Duyu organlarımızla algılayamadığımız Allah’ı hangi özellikleriyle tanırız?
 16. Her şeye gücü yeten bir Allah’a inanan insan kendini nasıl hisseder?
 17. Kutsal kitaplara oranla daha az bilgiler içeren kitaplara ne denir?
 18. Kendisine kitap verilen peygamberlere ne ad verilir?
 19. Peygamberliğini ispatlamak için bir peygamberin gösterdiği olağanüstü harekete ne denir
 20. Allah’ın sınırsız ve sonsuz bilgisiyle, evrende meydana gelecek olayları önceden bilip takdir etmesine ne denir?
 21. Kader ve kaza Allah’ın hangi sıfatlarının bir sonucudur?
 22. “Gaybın anahtarı Allah’ın yanındadır; onları, O’ndan başkası bilmez”ayetindeki “gayb”ile kastedilen nedir?
 23. İnsanın sınırlı iradesine ne denir?
 24. Bir iş için gerekli bütün çabayı gösterdikten sonra gerisini Allah’a bırakmaya ne denir?

 


 

11.SINIFLAR

 

1.      Evrenin yaratılışından yola çıkarak ahiretin varlığın ıspatlayın.

2.      Allah’ın yaratma sıfatı nasıldır? Açıklayın.

3.      Bu dünya “imtihan alanı” ise ne yapmalıyız?

4.      Şeytan hangi varlık grubundadır? Gerekçelerinizi yazın.

5.      Şeytan, niçin Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılmıştır?

6.       “Vücudun organlarından biri rahatsızlandığında, nasıl ki diğer organlarda da rahatsızlık olursa; Mü’minler de birbirlerini sevmek, acımak ve şefkat hususunda bir vücut gibidirler.”  Hadis-i Şerif’ini “insan ve toplum” ilişkisi yönünden değerlendirin.

7.      Hz. Adem ………….. yaratılmıştır.

8.      “Allah, ………………… iyi yapanları ……………….” Ayet

9.      Melekler ………….. yaratılmıştır.

10.  “Muhakkak ki sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle ……………      ……………… müjdele.” Âyet

11.  “Âyet” nedir?

12.  Evrenin yaratılışından yola çıkarak Allah’ın varlığın ıspatlayın.

13.  “O, her an yaratma halindedir.” ayetinden ne anlıyorsunuz? Açıklayın.

14.  Kur’an, dünya-ahiret dengesini niçin ister? Örnekleyerek yazın.

15.  Şeytan niçin Hz. Adem’e secde etmemiştir? Gerekçesi ne olmuştur?

16.  İnsanın bir evrim geçirmediğini nasıl anlarız? Bir örnek vererek yazın.

17.  İnsan nasıl üstün bir varlık konumuna gelir? Açıklayın

18.  “Mü’minin mü’mine bağlılığı, taşları birbirine kenetli duvar gibidir.” Hadis-i Şerif’ini “insan ve toplum” ilişkisi yönünden değerlendirin.

19.  “Hadîs” nedir?

20.  Evrenin yaratılışından yola çıkarak Allah’ın varlığın ıspatlayın. (10 Puan)

 1. İnsan nasıl üstün bir varlık konumuna gelir? Açıklayın.
 2. Dinimiz için “Sünnet”in önemini Kur’an’dan örnek vererek açıklayın.
 3. Medenî Sûreler neden genellikle ibadetle ilgili konuları ele almıştır?
 4. İslam’ın ilk ve üçüncü bilgi kaynaklarını yazın.
 5. Kur’an, niçin (Tevrat, Zebur ve İncil gibi) insanlar tarafından değiştirilememiştir?
 6. Kur’an nasıl indirilmiştir?
 7. İslamî kaynaklardan “Sünnet” ne demektir? Sünnet’in ayrıldığı kısımlara birer örnek verin.
 8. “Kıyas” ne demektir? İslam’a nasıl kaynaklık ettiğine bir örnek vererek açıklayın.
 9. Evrenin yaratılışından yola çıkarak âhiretin varlığın ıspatlayın.
 10.  “İslam için Kur’an yeter, başka kaynak ve kişilere bakmak yersizdir.” diyen birine katılır mısınız, neden?
 11. Bu dünya “imtihan alanı” ise ne yapmalıyız?
 12. Aşağıdaki kavramların ne olduklarını birer cümleyle açıklayın.

Ayet     :

610      :

Farz     :

Sûre     :

Vahiy   :

Hadîs   :

610      :

Sahabe:

Zeyd Bin Sabit:

Fıkıh İlmi          :

Muhaddis         :

Vahiy               :

Müfessir           :

Fâkih               :

Vahiy Katipleri:

 1. Mekkî Sûreler neden genellikle imanla ilgili konuları ele almıştır?
 2. İslam’ın ikinci ve dördüncü bilgi kaynaklarını yazın.
 3. Peygamber Efendimiz niçin okuma-yazmaya önem vermiştir?
 4. Kur’an, ilk defa kimlerin döneminde bir araya getirilmiş ve çoğaltılmıştır?
 5. İslam’a kaynaklık etmede “Sünnet”in fonksiyonlarını yazarak, her birine birer örnek vererek açıklayın.
 6. “İcma`” ne demektir? İslam’a nasıl kaynaklık ettiğine bir örnek verin.
 7.  “Allah Alemlerin Rabb’idir” yargısını Kur’an’dan bir örnek getirerek ıspatlayın.
 8. Kur’an, nasıl yazılmıştır ve niçin Peygamberimiz döneminde iki kapak arasına alınmamıştır?
 9. İslam’a kaynaklık etmede “Sünnet”in fonksiyonlarını yazarak, her birine birer örnek vererek açıklayın
 10. İslam’ın dünya ve ahiret dini olduğuna tarihten bir örnek verin.
 11. Medenî Sûreler neden genellikle ibadetle ilgili konuları ele almıştır?

 12.  Muhaddis nedir?

 13.  Zeyd b. Sâbit kimdir?

 14.  Kur’an nasıl indirilmiştir?

 15. Aşağıdaki kavramların ne olduklarını birer cümleyle açıklayın.
 16. Tefsîr İlmi nedir? Örnekleyerek açıklayın.
 17.  “Kıyas” ne demektir? İslam’a nasıl kaynaklık ettiğine bir örnek vererek açıklayın.
 18. Peygamberimizin “uyarıcı” özelliği neyi ifade ediyor? Açıklayın
 19. Kur’an, niçin (Tevrat, Zebur ve İncil gibi) insanlar tarafından değiştirilememiştir?
 20. İslamî kaynaklardan “Sünnet”in ayrıldığı kısımları yazarak, her birine birer örnek vererek açıklayın
 21.  “Allah Alemlerin Rabb’idir” yargısını ıspatlayın. 
 22. İslâm’ın düşünce ve vicdan özgürlüğünü koruduğuna tarihten bir örnek verin.
 23.  Mekkî Sûreler neden genellikle imanla ilgili konuları ele almıştır?

 24.  Kelam İlmi nedir?

 25.  Peygamber Efendimiz niçin okuma-yazmaya önem vermiştir?

 26.  Kur’an, ilk defa kimlerin döneminde bir araya getirilmiş ve çoğaltılmıştır?

 27.  Hadîs İlmi nedir? Örnekleyerek açıklayın.

 28. “İcma`” ne demektir? İslam’a nasıl kaynaklık ettiğine bir örnek verin.
 29. Peygamberimizin “müjdeci” özelliği neyi ifade ediyor? Açıklayın